Megnyitó nyereményjáték

„Megnyitó Nyereményjáték” SZABÁLYZATA

1. A játék szervezője

A ,,Megnyitó Nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a Sub City
Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u.3-5 4. ajtó.) („Szervező”).
A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy
támogatja senki, az instagram csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel

vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be.

 

2. A játékban részt vevő személyek:

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 14. életévét
betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső,

cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt.

A Játékos (,,Játékos”) elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi
feltételt. Amennyiben kiskorú a nyertes, úgy szülővel/gondviselőjével kell átvennie

nyereményét.

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos több Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat
semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.
2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem

felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben minden

feltétel érvényesül.

2.6 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Sub City Kft.), valamint a Játék szervezésében
részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon
Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy
a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált
fantázianév alatt nem valós névvel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek
például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és
egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől
a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik
nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis adatokkal vesznek részt a Játékban abból a
célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. Játékban való részvétel feltételei:

A nyereményjáték időtartalma alatt a résztvevő beköveti a Szervező, a Braid me and more
illetve Szabó-Kulcsár Edina Instagram oldalát (@braidmecegled;@braidmeandmore,
@edinakulcsar_official), megjelöl kommentbe 2 személyt akit játékra szeretne hívni

3. A játék időtartama:

A játék 2021.07.14. napján 14:00 órakor kezdődik és 2021.07.19. napján 17 óra 00 percig tart.

 

4. A játék definíciója és menete:

4.1. A Szervező „Megnyitó Nyereményjáték” néven hirdet játékot, melynek keretében arra
kéri a résztvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban kövesse be a
Szervező (@braidmecegled), Braid Me and More (@braidmeandmore) illetve Szabó-Kulcsár
Edina (@edinakulcsar_official) Instagram oldalát, majd a megadott kép alatt kommentben

megjelöl 2 személyt akit játékra szeretne hívni

A pályázók közül 5 darab nyertes kerül kisorsolásra, akik részt vehetnek a Megnyitón, illetve
találkozhatnak Szabó-Kulcsár Edinával és természetesen egy-egy fonást is nyernek. (amely
maximum 2 fonatból áll) A sorsolás véletlenszerűen történik. A nyertes a nyereményt előzetes

egyeztetést követően veheti át.
4.2 A Poszt tartalma a következő:

#Megnyitó nyereményjáték
Kedves Vendégeink!
Nagy örömünkre szolgál, hogy végre megtarthatjuk Megnyitónkat, hiszen a vírus miatt ez az
esemény elmaradt. Ezért egy kis nyereményjátékkal kedveskedünk Nektek! 5 szerencsés
vendégünk részt vehet az eseményen és találkozhat @edinakulcsar_official-lal és nem
mellesleg még kaptok ajándékba tőlünk egy-egy fonást.(amely maximum kettő fonatot
tartalmaz, amely lehet teljes hajtömegű, vagy fejre font is)

Nincs más dolgotok, mint
– Kövesd a @braidmecegled oldalát
– Kövesd a @braidmeandmore illetve @edinakulcsar_official oldalát
– Kommentben megjelölni két ismerőst, akiket szeretnél meghívni a játékra
Játék időtartama:
2021.07.14 – 2021.07.19. (17:00)
Sorsolás: 2021.07.19 (18.00) a Nyertes nevét a sorsolást követő 24 órában Instagram
oldalunkon tesszük közzé.
Szabályzat: Ez a tartalom nem az Instagram által szervezett, illetve nem az Instagram által
szponzorált. A résztvevők ezzel elfogadják az Instagram használati szabályzatát. (link)
#braidme #braidmeandmore #braidmecegled #nyereményjáték #megnyitó

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2021.07.14-2021.07.19 – beérkezett érvényes
Pályázatot beküldő Játékosok közül 2021.07.19-én 18 órakor online gépi sorsoló program
segítségével öt darab nyertes Játékost sorsol ki. A Szervező a sorsolás során számításba veszi
azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának. A nyertes Játékosok az 5.1
pontban feltüntetett nyereményt nyerik meg.
4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos több

Pályázattal vehet részt.

4.5 A Szervező a nyertes Játékosok nevét közzéteszi a sorsolást követő 24 órában Instagram
oldalukon teszi közzé. valamint 2021.07.21-én legkésőbb 15 óra 00 percig értesíti a
nyerteseket, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és
kifejezetten hozzájárulnak.
A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.
A játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további értesítés
nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére,
ha: – ha az értesítő levélre 1 napon belül, legkésőbb 2021.05.03-án 15:00-ig nem válaszol; –
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bebizonyosodik, hogy a
Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen

részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

5. Nyeremények kézbesítése:

5.1. A Játék során a Nyertesek a BraidMe&More Cegléd-en tartandó Megnyitón vehetnek
részt, melynek időpontjáról privát üzenetben értesíti a Nyerteseket, ahol találkozhatnak

Szabó-Kulcsár Edinával, illetve elkészítik a megnyert fonatot.

A nyeremény átvételének részleteit a Szervező a nyertessel Instagram üzenetben és/vagy
telefonon vagy emailben egyezteti. Nyereményeket a Szervező előzetes egyeztetés után a
Braid Me Cegléd üzletében (2700 Cegléd Kossuth F. u. 3-5 4 ajtó) veheti át. A játékosok

kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében
felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a
szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel

szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

 

6. A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes Játékos részére
elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb
okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy

bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Kizárás:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek
részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő
magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani
kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának
a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb

nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és
elfogadják a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint
tudomásul veszik, hogy: – az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes

hozzájárulásuk alapján történik.

A Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten
megadottnak kell tekinteni; – a nyertes játékosok adatait (NÉV, INSTAGRAM PROFIL) a
Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook és Instagram oldalain – amennyiben a
nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a
Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek
megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; – a Játék során
felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel
kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a
jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre

kerülnek.

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a
Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából

kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,

kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és
filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak
ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás
nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan

betartása mellett;

8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak
arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy
helyesbítését az alábbi címen: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc. u. 3-5 4 ajtó.  Ezenkívül a
Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos

bírósághoz fordulhat.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai
kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a
Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a
Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az
alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 3-5 4 ajtó.
8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes
adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A
kérelemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a
Játékos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a

Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon

belül bírósághoz fordulhat.

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a
Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak
teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki
hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes
adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves megjelölés, téves vagy nem
valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy

késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.
9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló
hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű

felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen manipulációt, tömegesen generált telefonszám létrehozását, illetve a Játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.5 A Játék semmilyen módon nem szponzorált senki által.

9.6 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot
biztosítva akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az
új szabályzat elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.
A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül,
ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a
Játékban. Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új
szabályzat közzétételét követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és
haladéktalanul törli a Játék posztjából az új szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.
9.7 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó,

hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás